KONTAKT

ul. Lipowa 5
32-600 Oświęcim
Telefony:
(0-33) 842-39-20
(0-33) 842-59-20
Fax:
(0-33) 842-34-91
email
Chemorozruch

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej także „RODO”), uprzejmiePaństwa informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w ChemorozruchSp. z o.o., z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Lipowej 5

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ChemorozruchSp. z o.o., z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Lipowej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129386.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Lipowa  5, 32-601 Oświęcim
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

firma@chemorozruch.pl

  1. telefonicznie: (33) 842-39-20
  2. fax: (0-33) 842-34-91


Cele i podstawy przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawieartykułu 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, ponieważ w zależności od konkretnego przypadku Państwa statusu osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni przez Administratora pracownicy Chemorozruchsp. z o.o. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej w celach organizacyjnych, księgowych, statystycznych oraz przez Podmioty obsługujące Administratora lub współpracujące z Administratorem - które to podmioty zostały w formie pisemnej zobowiązane do ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

ZAUFALI NAM MIN.

lotos
zakłady azotowe puławy